Limerick University Maternity Hospital

Limerick University Maternity Hospital
Ennis Road,
Limerick,
V94 C566

Tel: 061 483 129